REALITNÍ SLOVNÍK

ČASTÉ VÝRAZY V OBLASTI REALIT

ANUITA

Splátka úvěru, složená ze splátky samotného úvěru a úroku. V průběhu času se výše splátky nemění. Splátka úroku je na počátku nejvyšší a postupně se snižuje ve prospěch splátky jistiny.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

Jedná se o písemné prohlášení banky o uspokojení věřitele do stanovené částky (záruční listina) v případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené v záruční listině, nebo nebude dlužníkem dodržen dohodnutý závazek.

 

BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Je byt, který je v souladu se zákonem zapsán v katastru nemovitostí jako bytová jednotka.

 

BYTOVÉ DRUŽSTVO (BD)

Je organizace s neuzavřeným počtem členů, založená za účelem zajištění bytových potřeb svých členů.

 

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU

Součet všech typů pozemků (stavební parcela, zahrada . . .), které patří danému objektu.

 

ČERPÁNÍ JEDNORÁZOVÉ

Banka čerpané prostředky hypotéky zašle prodávajícímu nemovitosti na účet určený v kupní smlouvě najednou.

 

ČERPÁNÍ POSTUPNÉ

Banka postupuje tak, že prostředky zasílá přímo na účet dodavatele, a to na základě vystavených faktur, nebo po splnění dohodnutých podmínek ve smlouvě.

 

ČÍSLO EVIDENČNÍ

Přiděluje se budovám, kterým nebylo přiděleno číslo popisné. Jedná se například o stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné, nebo budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

 

ČÍSLO ORIENTAČNÍ (MODRÁ BARVA)

Je doplňkové číslo, které se používá v některých obcích s pojmenovanými ulicemi, zejména ve větších městech, a které udává adresu. Většinou má označovat pořadí budovy v rámci ulice.

 

ČÍSLO PARCELNÍ

Je identifikační číselné označení parcely (pozemku). Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně identifikovat.

 

ČÍSLO POPISNÉ (ČERVENÁ BARVA)

Je číslo budovy v dané obci unikátní. Tato čísla se dají najít v katastrálních mapách. Čísla popisná jsou povinná. V dané části obcí nižší čísla označují starší budovy a vyšší čísla novější budovy.

 

DEPOZITUM

Vklad, úschova.

 

DRAŽEBNÍ JISTOTA

Finanční částka nebo bankovní záruka, kterou je účastník dražby povinen složit. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, je mu dražební jistota bezodkladně vrácena.

 

DRUŽSTEVNÍ BYT

Byt ve vlastnictví družstva. Družstevník má na základě družstevního podílu byt v nájmu od vlastníka – družstva.

 

FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY

Zaručená výše úrokové sazby po určitou dobu. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle platných a aktuálních tržních podmínek.

 

FIXNÍ ÚROKOVÁ SAZBA

Konstantní hodnota úrokové sazby stanovená na dohodnuté časové období v rámci úvěrového vztahu. Obvyklé jsou jednoleté, tříleté, pětileté a desetileté fixace.

 

FOND OPRAV

Je to fond, tvořený vlastníky bytových jednotek pravidelnými měsíčními příspěvky. Prostředky z fondu oprav jsou určeny k údržbě a opravám společných částí domu. Nehradí se z něj ostatní poplatky (daň z nemovitosti, pojištění budov …).

 

HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Úvěr, určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným.

 

INKASO

Vyrovnání splatné pohledávky, kdy je věřitelem strhávána splátka z dlužníkova účtu.

 

JISTINA

Základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí.

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech do něj, činí v něm poznámky, opravuje chyby apod. Dále např. spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví. V každém kraji jen jeden katastrální úřad, který má ale několik katastrálních pracovišť, jakožto svých vnitřních organizačních jednotek.

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

 

KOLAUDACE

Úřední proces příslušného stavebního úřadu, jehož kladným rozhodnutím je povoleno užívat stavbu k účelům, o které bylo žádáno stavebním povolením. Při kolaudaci zaměstnanec stavebního úřadu kontroluje, zda byla stavba provedena tak, jak bylo uvedeno v územním rozhodnutí a stavebním povolení, zda byly dodrženy všechny podmínky, zda stavba byla postavena dle projektové dokumentace, zda stavba nebude ohrožovat zdraví osob ani životní prostředí.

 

LIST VLASTNICTVÍ

Veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Bezplatně nahlížet do Listů vlastnictví lze pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

MEZONET

Vícepodlažní byt umístěný v bytovém domě.

 

NABÝVACÍ TITUL

Je listina, na jejímž základě současný majitel nemovitost nabyl. U některých nemovitostí bývá nabývacích titulů více. Nejčastěji se vyskytující nabývací tituly: kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví, usnesení o příklepu (pokud současný majitel nemovitost vydražil v dražbě), usnesení o vypořádání společného jmění manželů.

 

NÁVRH NA VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Formulář, na základě kterého se při uzavření kupní smlouvy zahájí s katastrálním úřadem řízení o provedení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

 

OBYTNÁ PLOCHA

Zjednodušeně lze takto označit vytápěné prostory bytu či domu. V inzerci většinou neodpovídá skutečnosti. Neměly by se započítávat místnosti pod 8 m². Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m². Z výše uvedeného plyne, že se do obytné plochy nezapočítávají schodiště, balkony, terasy, chodby atpod.

 

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

Vlastnictví dvou nebo více osob (spoluvlastníci) k jedné společné věci zároveň v určitém podílu.

 

PODNÁJEM

Je vztah, kdy samotný nájemce domu nebo bytu či jen jeho část pronajme další osobě „podnájemci“. Podnájem na rozdíl od nájmu není zákoně chráněn. V této smlouvě lze zaznamenat důvody pro výpověď z podnájmu, výpovědní lhůtu či důvody odstoupení od smlouvy. Zánik podnájmu je vždy nejpozději se zánikem nájmu nebo po uplynutí doby, na kterou byl sjednán.

 

PRIVATIZACE

Je převod státního majetku do soukromého vlastnictví. Opakem privatizace je vykoupení státem, nebo znárodnění.

 

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Právní úkon, jímž vlastník budovy, případně pozemku vymezí v předmětné nemovitosti bytové jednotky nebo nebytové prostory včetně jejich příslušenství a vybavení, s nimiž je spojeno užívání společných částí domu vymezených tamtéž. Dům tak je rozdělen na jednotky, s nimiž lze dále volně disponovat, tj. prodat, darovat, zatížit zástavním právem atd. Prohlášení vlastníka lze získat na KN. Je nezbytnou podmínkou při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a nájemců bytů.

 

REVITALIZACE

U domů se jedná o modernizaci nebo zateplení.

 

RUČITEL

Osoba vždy odlišná od dlužníka, která na sebe vezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník. Je povinen splnit dluh za dlužníka.
Sankční poplatek – pokuta v případě neplnění smluvních podmínek.

 

SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)

Jde o právnickou osobu, oprávněnou vykonávat správu a opravy společných částí domu, rozděleného na jednotky. SVJ vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Ideální variantou je stav, kdy jsou všechny byty převedeny do osobního vlastnictví. Nicméně častou variantou je i kombinace SVJ a družstevního vlastnictví.

 

SMLUVNÍ POKUTA

Pokuta, dohodnutá ve smlouvě, pro případ neplnění smluvních podmínek.

 

SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU

Jedná se o společně užívané prostory domu. Je to například schodiště, sušárna, sklepní prostory, veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie a další.

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

Do společného jmění manželů patří majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství. Součástí společného jmění manželů je i zisk, který plyne z majetku, který náleží do vlastnictví pouze jednomu z manželů. Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy vzniklé za trvání manželství.

 

SPOLUDLUŽNÍK

Je osoba, která je společně s jiným spoludlužníkem či spoludlužníky, zavázána plnit svůj dluh. Práva a povinnosti z toho závazku vykonávají nerozdílně, pokud se předem nedohodli jinak. Jednotlivé podíly všech dlužníků na dluhu jsou tak zpravidla stejné. Věřitel v případě spoludlužnictví může vymáhat celou částku i po jediném spoludlužníkovi. Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží mu od ostatních spoludlužníků náhrada.

 

ÚROK

Cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na dohodnutý časový interval.

 

ÚROK Z PRODLENÍ

Částka, která náleží věřiteli v případě, že je dlužník v prodlení s úhradou.

 

ÚROKOVÁ SAZBA

V procentech vyčísluje, jakou část z půjčené částky zaplatí dlužník za určité časové období navíc.

 

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS

Podpis, který je proveden a ověřen před úředním orgánem.

 

UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ

Dodatečné úřední ověření podpisu prohlášením podepisujícího, že se jedná o jeho podpis.

 

UŽITNÁ (CELKOVÁ) PLOCHA

Zahrnuje plochu všech místností uvnitř obytné budovy včetně sklepů, balkonů nebo podkroví či půdy.

 

VĚCNÉ BŘEMENO

Slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.

 

VĚŘITEL

Ten, kdo půjčil. Oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.

 

VINKULACE

Omezení dispozičního práva. Pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, nýbrž poskytovateli úvěru.

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

Zjednodušeně řečeno se jedná o půdorys stavby (kolik plochy zabírá stavba na pozemku).

 

ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE PARCEL

Jedná se o evidenci zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, u kterých nejsou hranice v terénu znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Takováto evidence je vedena v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

 

ZŮSTAVITEL

Je osoba, jejíž práva a závazky přecházejí po její smrti na dědice. Fyzická osoba může za svého života sepsat závěť a určit v ní, jak má být s jeho majetkem naloženo. Po smrti se ten, kdo závěť sepsal, stává zůstavitelem.