ODHAD PRO NOTÁŘE

STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Podle vyhlášky o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti Notářské komory České republiky se odměna notáře v dědickém řízení stanoví podle počtu provedených úkonů a z hodnoty předmětu úkonu. Je-li předmětem úkonu nemovitost, rozumí se hodnotou její cena obvyklá. Pro určení ceny obvyklé zákon nevyžaduje vyhláškový odhad soudního znalce. Stačí expertní odhad realitní kanceláře nebo specialisty. Při stanovení ceny obvyklé se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu.

Odhad reálné tržní ceny provádím do dvou pracovních dnů po obhlídce nemovitosti. Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady, spojené s vyhotovením dvou stejnopisů.

CENÍK POSUDKŮ 

  • Pozemky 1200 – 1800 Kč dle velikosti
  • Byty 1300 Kč
  • Rodinné domy 1800 – 2500 Kč dle velikosti
  • Ostatní nemovitosti cena dohodou